เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ประวัติความเป็นมา
     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัยและ/หรืองานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน/ สถาบัน (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ก่อนเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและการขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มีการใช้สัตว์นั้น ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนต้องแนบเอกสารแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ให้ดำเนินโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ได้ มาพร้อมกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วยเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป


     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยขึ้น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ 786/2556 โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของหน่วยงาน และพิจารณาโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ก่อนเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและการขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ และส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา


รายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณและการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา
3. ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย กรรมการ
4. ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล กรรมการ
5. ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
6. ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา กรรมการ
7. สพ.ญ.ปราณปรียา คำมี กรรมการ
8. นายสุรชัย บุญลือ กรรมการ
9. น.สพ.เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ กรรมการ
10. น.สพ.ยรรยง ภูจอมจิตร กรรมการ
11. ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย กรรมการและเลขานุการ
12. นางกาญจนา มูลอาจ ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวพรทิพย์ คำหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาท/หน้าที่

1. พิจารณาและตรวจสอบความชอบธรรมด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในโครงการวิจัย โครงการงานทดสอบ
    และงานผลิตชีววัตถุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผู้ร้องขอรับการพิจารณา โดยให้สอดคล้องกับ
    จรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการใช้สัตว์สากล

2. ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแล หน่วยงานและผู้ใช้สัตว์ในงานต่างๆ ข้างต้น ของมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏอุดรธานี และผู้ร้องขอรับการพิจารณา ให้เป็นไปตามโครงการหรืองานที่ได้รับการพิจารณา

3. จัดทำมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป
4. จัดทำรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาจรรยาบรรณและมาตรฐานในการใช้สัตว์
    ระดับมหาวิทยาลัย

5. จัดอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานในการใช้สัตว์แก่ผู้ใช้สัตว์ในโครงการวิจัยและงานข้างต้น
6. จัดทำแผนพัฒนางานทางด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์และรายงานประจำปี
7. เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร