Monday, Nov 29th

Last update06:06:39 PM

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • PDF

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการขอรับทุนฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบซีดีข้อมูลไฟล์ Word และ Pdf จำนวน 1 แผ่น มาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และสามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.udru.ac.th หรือshorturl.asia/SaDuq หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชา พันธุ์ควณิชย์ 0832157369 โทรศัพท์ภายในต่อ 1625, 1702

ff66

facebook fanpage

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566