สกสว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 img fedcb34ec0cbfb9f4707d2bffff27dff สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และโครงการนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยนักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการ
และนำเข้าข้อเสนอผ่านระบบ
NRIIS โดยจัดทำตามแบบฟอร์มดังนี้

  1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) [docx]
  2) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) [docx]

   แต่ในขณะนี้ระบบ NRIIS ยังไม่เปิดให้นำเข้าข้อเสนอโครงการฯ นักวิจัยสามารถเริ่มดำเนินการไปพลางก่อนในส่วนของส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2    ข้อมูลโครงการ เมื่อมีความชัดเจนของการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณกาญจนา มูลอาจ  091–0607161 หรือ คุณณิชา พันธุ์ควณิชย์ 083–2157369
สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ภายใน ต่อ 1625 หรือ 096 – 3101115