Q&A : คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q : ถ้าไม่สามารถส่งงานวิจัยได้ทันเวลา ตามสัญญา จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

A : ให้ทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาดำเนินงานล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดส่ง 2 เดือน โดยขยายระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยได้อีกไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ


Q : ทุนนักศึกษา หากมีข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ทำการวิพากษ์รายงานการวิจัย ให้ปรับหรือเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย จะต้องดำเนินการอย่างไร

A : ให้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่องานวิจัยพร้อมอธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อเรื่อง ก่อนส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


Q : ทุนอุดหนุนการวิจัยใครสามารถขอได้บ้าง

A : บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


Q : วงเงินในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

A : ตามความจำเป็น และเหมาะสมของโครงการ


Q : จะเดินทางไปนำเสนองานวิจัยหรือโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

A : มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ


Q : จะทราบข่าวทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยได้จากที่ใด

A : เว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย(www.udru.ac.th) หรือเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.udru.ac.th/)