Friday, Sep 25th

Last update09:40:00 AM

Download แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

  • PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณ คลิ๊ก

 แบบฟอร์มการขอรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ [แบบฟอร์มใหม่ ปรับปรุง 2558]
- สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

   อาจารย์   นักศึกษา

- บทความวิจัย/บทความวิชาการ
   อาจารย์   นักศึกษา

- แบบยินยอมของผู้ร่วมวิจัยเพื่อขอรับรางวัล คลิ๊ก


 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์


คู่มือบริหารงานวิจัย ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่องการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [สิทธิบัตร] Download

facebook fanpage

You are here แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ