Friday, Sep 17th

Last update12:00:00 AM

Download ประกาศ/ระเบียบ

  • PDF

[ประกาศ / ระเบียบ]

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

- ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2550

- ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557 - 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- ประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา  

- ประกาศการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ

- ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลและนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ คลิ๊ก

You are here แบบฟอร์มต่างๆ Download ประกาศ/ระเบียบ