Friday, Sep 25th

Last update09:40:00 AM

Download ประกาศ/ระเบียบ

  • PDF

[ประกาศ / ระเบียบ]

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

- ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2550

- ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557 - 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- ประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา  

- ประกาศการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ

- ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลและนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ คลิ๊ก

Download แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

  • PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณ คลิ๊ก

 แบบฟอร์มการขอรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ [แบบฟอร์มใหม่ ปรับปรุง 2558]
- สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

   อาจารย์   นักศึกษา

- บทความวิจัย/บทความวิชาการ
   อาจารย์   นักศึกษา

- แบบยินยอมของผู้ร่วมวิจัยเพื่อขอรับรางวัล คลิ๊ก


 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์


คู่มือบริหารงานวิจัย ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่องการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [สิทธิบัตร] Download

facebook fanpage

You are here แบบฟอร์มต่างๆ