Wednesday, Feb 20th

Last update12:00:00 AM

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5

  • PDF

img22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการของอาจารย์
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยลงทะเบียนได้ที่ http://conference2019.research.lru.ac.th

You are here เอกสาร / แบบฟอร์ม