เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- ร่าง พรบ.การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
 


 แบบฟอร์มขอรับการพิจารณา

     - แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณฯ [คลิ๊ก]
     - แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณฯ [นักศึกษา] [คลิ๊ก]


การขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     
- แบบฟอร์ม (คลิ๊กที่นี่)
     
- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม (คลิ๊กที่นี่)