Friday, Dec 14th

Last update12:00:00 AM

วช. เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

  • PDF

nrct-logo

โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้นเพื่อ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอุดมศึกษาซึ่งมีความรู้และทักษะด้าน การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในระดับหนึ่ง ได้มีโอกาสแสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ผ่านเวทีการประกวดแข่งขัน “การเขียนข้อเสนอโครงการประดิษฐ์คิดค้น” และ “การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนดังกล่าว อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น และความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรทางการวิจัยของชาติ รวมทั้ง ให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะและรับทราบความคิด เห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์หรือแรงกระตุ้นในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของชุมชน/สังคม โดยผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันระหว่าง วช. สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนวัตกรรมต่อไปในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.rrm-nrct.com และ www.nrct.go.th

You are here Home