เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มรภ.กลุ่มภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการฯ

BrannerNiMS2021WEB1

    เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และครั้งที่ 3: วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (10th National and 3rd International Conference Management Sciences 2021: Innovation Management for Enhance the Local Economy) โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพ 

กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ms.psru.ac.th/nims2021/