โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
http://covid19.udru.ac.th/