เอกสารโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19

Banner Covid 19

เอกสารโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

new gif

             เอกสารอาจารย์ที่ปรึกษา 

                      1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (PDF)

                       2. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา (PDF)
 
                     3. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
                                   - จังหวัดอุดรธานี
                                   - จังหวัดหนองคาย
                                   - จังหวัดหนองบัวลำภู
                                   - จังหวัดบึงกาฬ
                     4. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก (กำนันตำบล) (PDF)

                     5. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก (หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่) (PDF)           

                     6. แผนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 

                     7. แบบฟอร์มในการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่และการทำสัญญา (ขอความกรุณาตอบก่อน 12.00 น. วันที่ 19 พ.ค. 2563)


             เอกสารเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

                       1. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (PDF) 

                      2. ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ  (สัญญาจ้าง) (PDF) 

                      3. แบบรายงานผลงานงานด้านข้อมูลการศึกษาบริบทชุมชน [AS] (Word) (PDF) 

                      4. แบบรายงานผลงานด้านการวิเคราะห์และทำแผน [BS] (Word) (PDF)

                      5. แบบเสนอโครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี [PS] (Word) (PDF)

                      6. ขั้นตอนการเข้าระบบปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (PDF)