ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลงในวารสาร KMITL Science and Technology Journal

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำวารสารวิขาการ KMITL Science and Technology Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมเป็นวารสาร Currnt Applied Science and Technology (CAST) และประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเวบไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast