Sunday, Sep 22nd

Last update06:16:21 PM

สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

  • PDF

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผ่าน website ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกาตร (องค์การมหาชน) website สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) website ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)


You are here Home