Friday, Dec 14th

Last update12:00:00 AM

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

  • PDF

trflogoฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุนได้แก่
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

สามารถดูรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560

You are here Home