วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2


sciencetcibanner

ประกาศผลการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร โดยทางศูนย์ TCI ได้ประกาศให้ “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ผ่านการประเมินคุณภาพให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2562
          และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางวารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดในการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ
        
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://rdi.udru.ac.thกดเลือก วารสาร UDRU วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 หรือ โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1792 ได้ในวันและเวลาราชการ