Thursday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกาศทุนวิจัย ประจำปี 2561

  • PDF

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 1 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 2 เรื่อง คือ

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      - TOR ฐานรากฯ 61      - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

2. โครงการและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      - TOR เชิงพาณิชย์ 61   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

        ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนให้จัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

You are here Home