Tuesday, Jul 14th

Last update05:46:38 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ TLO

  • PDF

TLO Large

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลผลิตวิจัยและผลงานทางวิชาการสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/y9hYDo หรือแสกน QR Code

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.1702 (นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว, นายอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล)

กำหนดการ