KM การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

- คู่มือบริการวิชาการสังคม-มรภ.อุดรธานี

- เอกสารจัดการความรู้การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ

- ระบบกลไก - บริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์

- คู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Routine to Research : R2R

- คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี การบริการดี มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการผู้รับบริการ Service Mind