Thursday, May 28th

Last update03:09:12 PM

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรภ.อด

  • PDF

เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ประวัติความเป็นมา

ในการดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก หรือการวิจัยทางสาธารณสุข และการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น อาจมีงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงมีการออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการทำวิจัยในมนุษย์ เพื่อผลักดันให้ผู้วิจัยปฏิบัติตามบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากล เช่น Nuremberg Code, Declaration of Helzinki, US Belmont Report, CIOMS guideline, WHO GCP Guidelines หรือ ICH GCP Guideline เป็นต้น ประกอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

หลักการพื้นฐานในการพิจารณาโครงการยึดหลักการตาม Belmont Report ประกอบด้วย หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเพื่อชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์โดยตรง มีวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสากลในการทำวิจัย สิทธิของบุคคล หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของอาสาสมัครวิจัย รวมทั้งความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครวิจัย

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยที่ดี เป็นกลไกช่วยควบคุมและพัฒนางานวิจัยให้ได้ตามมาตรฐานและหลักจริยธรรมตามหลักของการวิจัยสากล จึงได้จัดทำคู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้พิจารณาและผู้วิจัยได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์                                         ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ                     ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา   ณ หนองคาย               ประธานคณะกรรมการ
4. นายแพทย์สมชาย   พรหมจักร                                    กรรมการ

5. แพทย์หญิงสุกัญญา ภัยหลีกลี้                                    กรรมการ

6. แพทย์หญิงวราภรณ์ ศรีภักดี                                       กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ      กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี                       กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต                กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์        ไสยโสภณ          กรรมการ

11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ ปิติพัฒน์                           กรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์   บุตรวงษ์                         กรรมการ

13. ดร.ชลการ ทรงศรี                                                  กรรมการ

14. ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล                                        กรรมการ

15. ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา                                              กรรมการ

16. ดร.วินัย มีแสง                                                      กรรมการ

17. ดร.กฤตวรรณ คำสม                                               กรรมการ

18. นางสาวสมพร แวงแก้ว                                            กรรมการ

19. นายนัธทวัฒน์ พรหมภักดี                                        กรรมการ

20. นางสาวนิติยา จันทร์แสง                                         กรรมการ

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์                กรรมการและเลขานุการ

22. ดร.เอกราช ดีนาง                                                  กรรมการและเลขานุการ

23. นางสาวนฤปวรรต์   พรหมมาวัย                                 กรรมการและเลขานุการ

24. นางกาญจนา มูลอาจ                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

25. นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26. นายไกรทอง   โสมศรี                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

 

บทบาท/หน้าที่

         1. พิจารณาและให้ความเห็นประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในงานวิจัยของนักวิจัย

         2. ให้การรับรองและออกเอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

         3. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่ผ่านการรับรอง และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

         4. ให้ความรู้ เผยแพร่หลักเกณฑ์และคำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์

         5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

You are here เกี่ยวกับคณะกรรมการ