Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรภ.อด

  • PDF

เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ประวัติความเป็นมา

ในการดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก หรือการวิจัยทางสาธารณสุข และการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น อาจมีงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงมีการออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการทำวิจัยในมนุษย์ เพื่อผลักดันให้ผู้วิจัยปฏิบัติตามบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากล เช่น Nuremberg Code, Declaration of Helzinki, US Belmont Report, CIOMS guideline, WHO GCP Guidelines หรือ ICH GCP Guideline เป็นต้น ประกอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

หลักการพื้นฐานในการพิจารณาโครงการยึดหลักการตาม Belmont Report ประกอบด้วย หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเพื่อชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์โดยตรง มีวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสากลในการทำวิจัย สิทธิของบุคคล หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของอาสาสมัครวิจัย รวมทั้งความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครวิจัย

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยที่ดี เป็นกลไกช่วยควบคุมและพัฒนางานวิจัยให้ได้ตามมาตรฐานและหลักจริยธรรมตามหลักของการวิจัยสากล จึงได้จัดทำคู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้พิจารณาและผู้วิจัยได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล        ที่ปรึกษา
2.  ดร.เอกราช ดีนาง                                            ประธานคณะกรรมการ
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก                   รองประธาน
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต        รองประธาน
5.  ดร.พรทิพย์ อนันตกุล                                       รองประธาน
6.  แพทย์หญิงสุกัญญา ภัยหลีกลี้                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.  ดร.ชลการ ทรงศรี                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.  นางสมพร แวงแก้ว                                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์ สมอนา                       กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์        กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี            กรรมการ
12. ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ                                  กรรมการ
13. นางวรรณา ภาจำปา                                        กรรมการ
14. นางสาวรุ่งใจ แสงทอง                                     กรรมการ
15. นางสาวจิราพร แข็งขัน                                     กรรมการ
16. นางสาวณัฐศิริ พงศาวลี                                    กรรมการ
17. นางสาวนฤปวรรต์ พรหมมาวัย                            กรรมการ
18. นางนิติยา บางศิริ                                            กรรมการ
19. นายนัธทวัฒน์ พรหมภักดี                                  กรรมการ
20. ดร.ปิยวดี ยาบุษดี                                            กรรมการและเลขานุการ
21. นายไกรทอง โสมศรี                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาท/หน้าที่

         1. พิจารณาและให้ความเห็นประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในงานวิจัยของนักวิจัย
         2. ให้การรับรองและออกเอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
         3. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่ผ่านการรับรอง และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ
         4. ให้ความรู้ เผยแพร่หลักเกณฑ์และคำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์
         5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

You are here เกี่ยวกับคณะกรรมการ