Thursday, Jun 29th

Last update01:23:09 PM

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

  • PDF

nrct-logoด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช. )ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 25 กลุ่มเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ที่สนใจในหน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช. เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบวิจัยเพิ่มเติม ได้ที่

1. http://www.nrct.go.th

2. http://www.nrms.go.th

3. http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413


You are here วิจัย ทุนวิจัย วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560