ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน


 

ขั้นตอนการขอรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน คลิ๊ก

แบบฟอร์มเล่มรายงาน [งบประมาณแผ่นดิน]

- รายงานความก้าวหน้า

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .rar)

 - รายงานผลผลิตการดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ

- แบบฟอร์มรายงานสถานะงานวิจัย ปี 2557 - 2558 new gif

- บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิ๊ก