ทุนวิจัยนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้วิทยานิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ (เฉพาะผู้ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)

       ปริญญาตรี

       ปริญญโท,เอก


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษา) คลิ๊ก