ทุนวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย (บกศ.)

ปฏิทินและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณมหาวิทยาลัย คลิ๊ก

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุง) คลิ๊ก  และแนบแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (หน้าที่ 3) มาพร้อมด้วย คลิ๊ก
- คู่มือและคำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย คลิ๊ก

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)