Monday, Jun 17th

Last update05:03:03 PM

ทุนวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย (บกศ.)

  • PDF

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุง) คลิ๊ก  และแนบแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (หน้าที่ 3) มาพร้อมด้วย คลิ๊ก
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย คลิ๊ก

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)


You are here วิจัย ทุนวิจัย ทุน บกศ.