Friday, Feb 21st

Last update03:09:17 PM

การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

  • PDF

            สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหาส่งเสริมและสนันสนุนในพื้นที่จริงซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับดังนี้

    1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)
        • การจัดเก็บขยะพลาสติก
        • การคัดแยกขยะพลาสติก
        • การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก
        • การกำจัดขยะพลาสติก
        • การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

    2. นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)
       • การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
       • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       • การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
       • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       • การเข้าถึงบริการสาธารณะ
       • การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       • การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

   3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Elderly People)
       • การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
       • การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
       • การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
       • การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
       • การจ้างงานผู้สูงอายุ
       • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
       • นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

       1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 

       2. องค์กรเอกชนหรือมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชนมีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมืองโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

       3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

ช่องทางการติดต่อ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551facebook fanpage

You are here วิจัย ทุนวิจัย การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)