Sunday, Sep 22nd

Last update06:16:21 PM

วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ 2563 รอบ 2

  • PDF

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

                  1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

                            1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

                                      1.1.1 กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว

                                      1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง

                            1.2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

                                     1.2.1 กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21

                  2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

                            2.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

                                      2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

                                     2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าวข้างต้น โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) (www.nrms.go.th) และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 62

You are here วิจัย ทุนวิจัย วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ 2563 รอบ 2