Thursday, May 28th

Last update03:09:12 PM

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF

สำนักงาน ป.ป.ช.  มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการโดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนังกาน ป.ป.ช.

Download

You are here วิจัย ทุนวิจัย ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย