Tuesday, Oct 22nd

Last update06:16:21 PM

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

  • PDF

สำนักงาน ป.ป.ช.  มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการโดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อกำหนดการศึกษา โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประมาณการค่าใช้จ่าย
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย
You are here วิจัย ทุนวิจัย ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ