Wednesday, Jul 24th

Last update04:18:02 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากงานประจำและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนางานประจำให้เกิด R2R ในหน่วยงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
                  แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย