Tuesday, Mar 26th

Last update03:20:26 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

 

 

หลักสูตร1 การจัดทำและปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝึกสำรวจภาคสนามและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 3 วันที่ 16-18 พ.ย.61 จ.เพชรบูรณ์, รุ่นที่ 13 วันที่ 15-17 ก.พ. 62 จ.ชลบุรี, , รุ่นที่ 15 วันที่ 1 - 3 มี.ค. 62 จ.เชียงใหม่, รุ่นที่ 17 วันที่ 15-174 มี.ค.62 จ.พระนครศรีอยุธยา, รุ่นที่ 18 วันที่ 22-24 มี.ค.62 จ.มุกดาหาร, รุ่นที่ 19 วันที่ 29 - 31 มี.ค.62 จ.สุราษฎร์ธานี
หลักสูตร2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่19 มิ.ย.2561) ของสำนัก/กอง/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  คลิ๊กดูรายละเอียด
 แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 62 จ.ขอนแก่น ,รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 62 จ.ศรีสะเกษ, รุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 ก.พ. 62 จ.ชลบุรี, รุ่นที่ 5 วันที่ 1 - 3 มี.ค. 62 จ.เชียงใหม่, รุ่นที่ 6 วันที่ 6-8 มี.ค.62 จ.อุดรธานี, รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 มี.ค.62 จ.พระนครศรีอยุธยา
หลักสูตร3 แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เปรียบเทียบและสรุปประเด็นสาคัญในการจัดทำแผนพัฒนา ตลอดจนแนวทางการดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีตัวอย่างข้อทักท้วง ของหน่วยตรวจสอบ  คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 62 จ.ขอนแก่น, รุ่นที่ 4 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 62 จ.ศรีสะเกษ, รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 ก.พ. 62 จ.ชลบุรี, รุ่นที่ 6 วันที่ 20-22 ก.พ.62 จ.สงขลา, , รุ่นที่ 7 วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 จ.นครราชสีมา, รุ่นที่ 8 วันที่ 6-8 มี.ค.62 จ.อุดรธานี, รุ่นที่ 9 วันที่ 13-15 มี.ค.62 จ.นครราชสีมา, รุ่นที่ 10 วันที่ 20-22 มี.ค.62 จ.มุกดาหาร
หลักสูตร4 การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น ( e-LAAS) แนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ การจัดทารายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกลยุทธ์การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS)   คลิ๊กดูรายละเอียด

 หลักสูตร5  ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – Government Procurement : e-GP) แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา ตามหนังสือ ว ๔๕๓ ลว. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผล และการพิจารณาอุทธรณ์ เรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (TOR) การทำหน้าที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทคนิคการแก้ไขปัญหา และแนวทางการบันทึกข้อมูลสัญญาต่างๆ  คลิ๊กดูรายละเอียด

 หลักสูตร6

การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภา/รองประธานสภาท้องถิ่น/ที่ปรึกษา/เลขานุการสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/บุคลากรท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างกฎหมาย ทั้ง ๖ ฉบับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกลยุทธ์ เทคนิค การประชุมสภา การแปรญัตติ การจัดทาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย และข้อบัญญัติ เทศบัญญัติทั่วไป หลักการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ถูกเรียกเงินคืน/หลักการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 คลิ๊กดูรายละเอียด
You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ