Friday, Sep 25th

Last update09:40:00 AM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

 

001  002 
003

 

 

หลักสูตรที่  ชื่อหลักสูตร รายละเอียด
1 การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมเมนูใหม่ การปรับปรุงพัฒนาเมนูในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การเพิ่มฐานข้อมูลเงินเดือนจากระบบ LHR การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan และการตรวจสอบงบการเงินเตรียมพร้อมสู่การปิดงบปีงบประมาณ 2563 เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 (รุ่น 1-12) คลิ๊ก
 
 
2 การจัดทำและปรับปรุงพัฒนาแผนที่แม่บท การนำเข้าระวาง นส3ก. การจัดทำ ผท.7 ออโต้ การนำเข้าราคาประเมินธนารักษ์ การสร้างชั้นข้อมูลถนน แหล่งน้ำด้วยโปรแกรม (LTAXGIS, QGIS) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การสำรวจภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่น 1-12) คลิ๊ก
   
3 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขั้นตอนการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ การจำหน่าย การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี เพื่อการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 (รุ่น 1-12) คลิ๊ก

4 การเร่งรัดสำรวจข้อมูลทรัพย์สินและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพี่อจัดทำ ภดส.1-7 ให้ถูกต้องตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1-11)  คลิ๊ก

5 ปฏิบัติจริงการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบ (ภ.ด.ส.3/4) (ภ.ด.ส.1/2) (ภ.ด.ส.6/7/8) ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนดตามกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่น1-11)
คลิ๊ก
 
6 เทคนิคการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย (ยกเลิกรุ่นที่ 2 จ.เชียงราย 11-13 ก.ย. 63) คลิ๊ก 
7 วินัย ให้ออก อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ป.ป.ช., ป.ป.ท. และ สตง. ส่งเรื่องหรือชี้มูลความผิดทางวินัย คลิ๊ก 
8 เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและเทคนิคการทำงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น พร้อมเรียนรู้ระเบียบกฎหมาย (ใหม่) เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normal คลิ๊ก 
 9 การจัดทำแผนที่และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงโปรแกรม Ltax3000 version 3.0 เข้า Ltax3000 version 4.0 ใหม่  คลิ๊ก
 
10  การเชื่อมโยงการใช้จ่ายงบประมาณกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลักการใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นตามระเบียบที่แก้ไขใหม่การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 (ล่าสุด) และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น   คลิ๊ก
 
11 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนที่แม่บทด้วย LTAXGIS และ QGIS พร้อมปรับปรุงแปลงที่ดิน ปรับแนวเขตภายในตำบลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การสำรวจภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 คลิ๊ก
 
12  ปฏิบัติจริงการลงสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ตามแบบสำรวจข้อมูลที่กรมส่งเสริมกำหนด เพื่อนำข้อมูลมาบันทึกลงในแบบ Excel (ภ.ด.ส.3/4) (ภ.ด.ส.1/2) (ภ.ด.ส.6/7/8/คำอธิบาย) และโปรแกรม (LTAX3000/4.0)  คลิ๊ก

facebook fanpage

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ