Tuesday, Jul 14th

Last update05:46:38 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

 

 

หลักสูตรที่  ชื่อหลักสูตร รายละเอียด
1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เทคนิคการบริหารสัญญา แนวทางแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี ขั้นตอนและการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีการขายทอดตลาด (รุ่น 1- 4) คลิ๊ก
 
 
2  การจัดทำราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP สำหรับภาคปฏิบัติ และการกำหนดสูตรค่า K งานก่อสร้าง (รุ่น 1-4) คลิ๊ก
   
3  การพัฒนางานด้านเว็บไซต์ตาม ITA 2563 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จ.กาฬสินธุ์   จ.ร้อยเอ็ด   จ.นครพนม   จ.อุดรธานี 

 

 
 
4 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์  การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  ขั้นตอนการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ  การจำหน่าย  การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี  เพื่อการจัดทำบัญชี  จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

 
5  การเร่งรัดสำรวจข้อมูลทรัพย์สินและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพี่อจัดทำ ภดส. 1-7  ให้ถูกต้องตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [จังหวัดนครพนม] คลิ๊ก
 
6

การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมเมนูใหม่ การปรับปรุงพัฒนาเมนูในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การเพิ่มฐานข้อมูลเงินเดือนจากระบบ LHR การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan และการตรวจสอบงบการเงินเตรียมพร้อมสู่การปิดงบปีงบประมาณ 2563 เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 (รุ่น 1-12)

คลิ๊ก

 7 การจัดทำและปรับปรุงพัฒนาแผนที่แม่บท การนำเข้าระวาง นส3ก. การจัดทำ ผท.7 ออโต้ การนำเข้าราคาประเมินธนารักษ์ การสร้างชั้นข้อมูลถนน แหล่งน้ำด้วยโปรแกรม (LTAXGIS, QGIS) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การสำรวจภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่น 1-12)   คลิ๊ก

8 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขั้นตอนการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ การจำหน่าย การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี เพื่อการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 (รุ่น 1-12) คลิ๊ก
 
9 การเร่งรัดสำรวจข้อมูลทรัพย์สินและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพี่อจัดทำ ภดส.1-7 ให้ถูกต้องตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1-11) คลิ๊ก
10 ปฏิบัติจริงการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบ (ภ.ด.ส.3/4) (ภ.ด.ส.1/2) (ภ.ด.ส.6/7/8) ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนดตามกฎกระทรวง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่น1-11) คลิ๊ก
 11 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และวิเคราะห์เจาะลึกกฎหมายเลือกตั้งใหม่ พร้อมเทคนิคการทำงานให้ปลอดภัยจากการตรวจสอบของ สตง. และ ป.ป.ช. (รุ่น 1-7)  คลิ๊ก
 12  เทคนิคการเบิกจ่ายในการช่วยเหลือประชาชน การใช้เงินสะสม และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อถูก สตง.เรียกเงินคืนและ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด (รุ่น 1-7)  คลิ๊ก
13  ท้องถิ่นไทย หัวใจพัฒนาชาติ ฉลาดรู้ สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับล่าสุด คลิ๊ก 

 

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ