Saturday, Jan 19th

Last update12:00:00 AM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

 

mod Large mod2 Large mod3 Large
คลิ๊กดูภาพใหญ่ คลิ๊กดูภาพใหญ่ คลิ๊กดูภาพใหญ่

 

หลักสูตร1 ารจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ การประกันคุณภาพภายใน (SAR) ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. คลิ๊กดูรายละเอียด

ยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ต.ค - 2 พ.ย. 61 จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 พ.ย.61 จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 พ.ย.61 จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ 9 18-20 ม.ค.62 จ.ขอนแก่น

 หลักสูตร2  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เทคนิคการบริหารงานสารบรรณ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารการทำลายเอกสาร และการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อการพัฒนางานสารบรรณให้ถูกต้องและทันสมัย ในยุคประเทศไทย 4.0(**รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 พ.ย. 61 จ.นครราชสีมา และรุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 พ.ย.61 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิก**)  คลิ๊กดูรายละเอียด
หลักสูตร3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม การจัดทำรายงาน รายรับ- รายจ่าย การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การปิดบัญชี ตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด
 ยกเลิก รุ่นที่ 8 18-20 ม.ค.62 จ.ขอนแก่น
หลักสูตร5 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการประเมินภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บเอกสารและการบริหารการจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กดูรายละเอียด
ยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 4 พ.ย. 61 จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 พ.ย.61 จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 16-18 พ.ย.61 จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 21 - 25 พ.ย.61 จ.อุดรธานี รุ่นที่ 8 18-20 ม.ค.62 จ.ขอนแก่น
หลักสูตร6 การจัดทำและปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝึกสำรวจภาคสนามและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   คลิ๊กดูรายละเอียด
ยกเลิก รุ่นที่ 3 วันที่ 16-18 พ.ย.61 จ.เพชรบูรณ์ 
หลักสูตร7 ทคนิคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและหลักการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และหลักการทำงานที่ปลอดภัยจาก สตง.อย่างเป็นรูปธรรม คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 มกราคม 62 จ.อุบลราชธานี
หลักสูตร8 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25626 ที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 มกราคม 62 จ.อุบลราชธานี
หลักสูตร9 วิเคราะห์เจาะลึกร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้ง (ใหม่) เรียนรู้กฎหมายใหม่ทั้งกฎหมายของ สตง. ป.ป.ช. และระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และบทบาทอานาจหน้าที่งานด้านกิจการสภาท้องถิ่น พร้อมศึกษากรณีตัวอย่างทั้งคดีปกครอง คดีละเมิดและวินัย คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 มกราคม 62 จ.อุบลราชธานี
หลักสูตร10 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่19 มิ.ย.2561) ของสำนัก/กอง/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 62 จ.ขอนแก่น
หลักสูตร11 แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เปรียบเทียบและสรุปประเด็นสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนา ตลอดจนแนวทางการดาเนินการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีตัวอย่างข้อทักท้วง ของหน่วยตรวจสอบ คลิ๊กดูรายละเอียด
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 62 จ.ขอนแก่น
หลักสูตร12 การจัดทำและปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินฝึกสำรวจภาคสนาม และบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิ๊กดูรายละเอียด
You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ