Tuesday, Jan 28th

Last update02:45:28 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียด
     
     
1 เรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์หลักสูตร แนวทางพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก หรือเฉพาะเจาะจง  แนวทางการบริหารสัญญา การยกเลิกสัญญาหรือบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และแนวทางแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน คลิ๊ก
   แจ้งยกเลิก  
     
2 เทคนิค กลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) การจ้างออกแบบก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก แนวทางการคำนวณค่าชดเชย (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ e-GP คลิ๊ก
   แจ้งยกเลิก  
     
4 เจาะลึกกฎหมายเลือกตั้งใหม่  พร้อมศึกษาคดีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตงานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น  รวมทั้งกระบวนการต่อสู้คดีกรณี สตง. เรียกเงินคืน และ ปปช. ชี้มูลความผิด คลิ๊ก
  แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 2 27-29 ธ.ค.62 จังหวัดเชียงราย, รุ่นที่ 3 10-12 ม.ค.63 จังหวัดเชียงใหม่
 
     
5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร  พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ คลิ๊ก
  แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 2 27-29 ธ.ค.62 จังหวัดเชียงราย, รุ่นที่ 3 10-12 ม.ค.63 จังหวัดเชียงใหม่, รุ่นที่ 4 17-19 ม.ค.63 จังหวัดเลย, รุ่นที่ 6 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.มุกดาหาร
 
     
6 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 (ใหม่) และเทคนิคการเบิกจ่ายในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมเจาะลึกวิธีการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและลดข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ e-gp คลิ๊ก
   แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 2 27-29 ธ.ค.62 จังหวัดเชียงราย, รุ่นที่ 3 10-12 ม.ค.63 จังหวัดเชียงใหม่, รุ่นที่ 4 17-19 ม.ค.63 จังหวัดเลย, รุ่นที่ 6 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.มุกดาหาร
 
     
7 กระบวนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดทำรายงานงบทรัพย์สินปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบ  ขั้นตอนการตรวจสอบ/การจำหน่าย/การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี  การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบทรัพย์สินปีงบประมาณ 2563
คลิ๊ก
  แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 ม.ค.63 จ.เพชรบุรี, วันที่ 24-26 ม.ค.63 จ.ขอนแก่น
 
     
8 การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 คลิ๊ก
  แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 ม.ค.63 จ.เพชรบุรี, วันที่ 24-26 ม.ค.63 จ.ขอนแก่น  
     
9 การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วิธีการออกสำรวจภาคสนามการจัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิ๊ก
  แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 ม.ค.63 จ.เพชรบุรี
 
     
10 ระเบียบและวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากสูตรคำนวณภาษี  การประเมิน  การชำระภาษีและเร่งรัดภาษี  ให้ถูกต้องตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิ๊ก

แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 ม.ค.63 จ.เพชรบุรี
 

   
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการสร้างโครงการ  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
12

การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2563 บทบาทและหน้าที่ที่พึงกระทำได้ของผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก

 

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ