Thursday, Dec 05th

Last update02:45:28 PM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

 

1oct 1 30sep

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียด
1 เรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์หลักสูตร แนวทางพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก หรือเฉพาะเจาะจง  แนวทางการบริหารสัญญา การยกเลิกสัญญาหรือบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และแนวทางแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก
2 เทคนิค กลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) การจ้างออกแบบก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก แนวทางการคำนวณค่าชดเชย (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ e-GP คลิ๊ก
   แจ้งยกเลิก  
     
3 การจัดทำแผนที่ภาษี และสำรวจภาคสนาม จัดทำทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
4

ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น การกำหนดนโยบายหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมศึกษาระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง. เรียกเงินคืน

คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 3  8-10 พ.ย.62 จังหวัดสงขลา, รุ่นที่ 4  15-17 พ.ย.62 จังหวัดเพชรบุรี
5 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดงานและแข่งขันกีฬา การใช้เงินสะสม การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษำ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก สตง. เรียกเงินคืน และ ปปช. ชี้มูลความผิด คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 3  8-10 พ.ย.62 จังหวัดสงขลา, รุ่นที่ 4  15-17 พ.ย.62 จังหวัดเพชรบุรี, รุ่นที่ 5 22-24 พ.ย.62
 6  วิธีการและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง และการจัดทาบัญชีทรัพย์สินด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ  คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก
 7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 การตรวจสอบรายการทางบัญชี แนวทางการปรับปรุงบัญชี การจัดทำงบทรัพย์สิน พร้อมแนวทางการปิดบัญชี และการจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2562  คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก
8 การเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 การตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาและคำพิพากษาศาลเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งท้องถิ่น  คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการสร้างโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
10 กระบวนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดทำรายงานงบทรัพย์สินปีงบประมาณ  2562 ขั้นตอนการจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ  การจำหน่าย  การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี  การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบทรัพย์สินปีงบประมาณ 2563  แนวทางการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
     
11 เจาะลึกกฎหมายเลือกตั้งใหม่  พร้อมศึกษาคดีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตงานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น  รวมทั้งกระบวนการต่อสู้คดีกรณี สตง. เรียกเงินคืน และ ปปช. ชี้มูลความผิด คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
12 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร  พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ คลิ๊ก
แจ้งยกเลิก
13 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 (ใหม่) และเทคนิคการเบิกจ่ายในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมเจาะลึกวิธีการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและลดข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ e-gp คลิ๊ก
 แจ้งยกเลิก

 

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ