Tuesday, Oct 16th

Last update02:56:14 PM

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563

  • PDF

fund63

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)

                  1. Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย)

                  2. เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผนงาน

                  3. ร่างแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563

                  4. รวมกรอบวิจัย ปี 2563

            และขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นขอรับทุนฯ” ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 1702, 1625

You are here วิจัย ทุนวิจัย การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563