ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         ดูประกาศ คลิ๊ก

         ระยะเวลาทำสัญญา : 24 – 30 กันยายน 2561
 เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)

สถานที่ทำสัญญา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

อนึ่ง
หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน