Thursday, Sep 20th

Last update12:00:00 AM

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561

  • PDF

 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         ประกาศรับสมัคร                : 27 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 

         ประกาศผลผู้ได้รับทุน          : 21 กันยายน 2561

         ทำสัญญา                         : 24 – 30 กันยายน 2561

        แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา  new gif
        - โครงการเดี่ยว    - โครงการกลุ่ม

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561