Monday, Aug 20th

Last update10:00:00 AM

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนนักวิจัยร่วมโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา

  • PDF


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา โดยรับสมัคร นักวิจัย 4 คนต่อ 1 ทีม รอรับผิดชอบใน 1 หมู่บ้าน โดยขอให้สมาชิกใน ทีม มาจากหลากหลายสาขาวิชา หรือต่างคณะโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือกรอกแบบฟอร์มตาม QR-Code และนำส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

form1

You are here วิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนนักวิจัยร่วมโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา