Friday, Dec 14th

Last update12:00:00 AM

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา

  • PDF


ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนาไปแล้วนั้น และได้พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับทุนดังนี้  คลิ๊ก

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา