Tuesday, Oct 16th

Last update02:56:14 PM

ม.สุรนารี ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย"

  • PDF

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2jhhlEy

You are here วิจัย ทุนวิจัย ม.สุรนารี ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย"