Tuesday, Oct 16th

Last update02:56:14 PM

ม.สุรนารี ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"

  • PDF

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดอบรม "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้ และเกิดเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่าง   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมฝึกอบรม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2HFt0vC

You are here วิจัย ทุนวิจัย ม.สุรนารี ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"