สจล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย Utah State University, University Putra Malaysia และ Wayne State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Using Innovation and Enhanced Technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8  "การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" ในวันท ี่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018