Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561

  • PDF

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

***คลิ๊กที่นี้***

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.
สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ

3. สถานที่ทำสัญญา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
    ระยะเวลาทำสัญญา :
22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

อนึ่ง หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณไกรทอง โสมศรี : นักวิจัย 042-211040 ต่อ 1702

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561