Thursday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย"

  • PDF

อเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย”

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2562

                        วิทยากรโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                                         - วิทยากรจากสำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักงานคณะ/สำนัก 

หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.1702 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

You are here วิจัย ทุนวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย"