Thursday, Jun 29th

Last update01:23:09 PM

ขอให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูล ในระบบ NRMS

  • PDF

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนและสำนักงบประมาณ ซึ่งนักวิจัยที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสถานะและยืนยันตัวบุคคล โดยกำหนดให้นักวิจัยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนในการลงทะเบียน และ วช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง ในการเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยจากระบบ NRMS กับข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
             ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังนักวิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฯ และนำส่งสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จักขอบคุณยิ่ง

ตรวจสอบรายชื่อ (คลิ๊กที่นี่)

แบบฟอร์มข้อมูลนักวิจัย (คลิ๊กที่นี่)

website ระบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS (คลิ๊กที่นี่)

You are here วิจัย ทุนวิจัย ขอให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูล ในระบบ NRMS