เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชิญชวนอบรมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน : น.ส. ภิรมย์ยา โสดา และ น.ส. สมิตานัน มีสงอน โทร: 098-6414992 / 094-5432007 โทรสาร: 043-202362

http://nrct-ne.kku.ac.th/index.php?r=news/view&;id=164