Friday, Dec 14th

Last update12:00:00 AM

ขอเชิญชวนสมัครอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) ม.ราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1

 • PDF

lookkai

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยได้

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ปฏิบัติงานในภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
 • กรณีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
 • กรณีบุคลากรภาครัฐ/สถานศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนานการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • สนใจทำวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าอบรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • โครงสร้างหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562 Downloads
 • โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562 Downloads
 • กำหนดการ ปีงบประมาณ 2562 Downloads
 • ใบสมัครลูกไก่ ปีงบประมาณ 2562 Downloads

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิ๊ก

หรือ Scan QR-Code ด้านล่างนี้

formonlinelookkai

You are here วิจัย ทุนวิจัย ขอเชิญชวนสมัครอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) ม.ราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1