การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564
(ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564) ผ่านระบบ NRMS

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 [ปิดระบบ เวลา 23.59 น.]

        ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจ ได้จัดทำ Concept Proposal และนำเข้าในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระบบจะปิดเวลา 23.59 น.

นักวิจัยจะต้องดำเนินการการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าวผ่านระบบ NRMS ด้วยตนเอง

 • วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64 [pdf]
 • แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564 [pdf] / [docx]
 • PowerPoint PMU 63
 • PowerPoint PMU 64
เอกสารประกอบการประชุม  PMU พบประชาคมวิจัย
 • PMU พบประชาคมวิจัย [pdf]
 • บทบาท วช. PMU [pdf]
 • บทบาท บพท. PMU [pdf]
 • บทบาท บพข. PMU [pdf]
 • บทบาท บพค. PMU [pdf]
 • บทบาท สวก. PMU [pdf]
 • บทบาท สนช. PMU [pdf]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางกาญจนา มูลอาจ, นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์ โทร. 1702