Friday, Jul 30th

Last update12:00:00 AM

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4)

  • PDF

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ฉบับเต็ม (Full Proposal) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)new gif

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากงานประจำและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนางานประจำให้เกิด R2R ในหน่วยงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
                  แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561

  • PDF

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         ดูประกาศ คลิ๊ก

         ระยะเวลาทำสัญญา : 24 – 30 กันยายน 2561
 เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)

สถานที่ทำสัญญา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

อนึ่ง
หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สจล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

  • PDF

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย Utah State University, University Putra Malaysia และ Wayne State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Using Innovation and Enhanced Technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8  "การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" ในวันท ี่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3

  • PDF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

You are here วิจัย ทุนวิจัย