Thursday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

ทุน งป.แผ่นดิน

  • PDF

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new gif

      1. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

      2. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

      3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      4. คู่มืออธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย

      5. แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย    / ตัวอย่างการกรอก /

 


 

 

แบบฟอร์มเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ [งบประมาณแผ่นดิน]

งบประมาณแผ่นดิน (ไฟล์ .rar)

 - รายงานผลผลิตการดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทุน บกศ.

  • PDF

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)

You are here วิจัย ทุนวิจัย