Wednesday, Nov 14th

Last update12:00:00 AM

สจล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

  • PDF

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย Utah State University, University Putra Malaysia และ Wayne State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Using Innovation and Enhanced Technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8  "การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" ในวันท ี่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3

  • PDF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสนับสนุนการศึกษา

  • PDF

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์080-4614416 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุนวิจัยนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้วิทยานิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ (เฉพาะผู้ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)

       ปริญญาตรี

       ปริญญโท,เอก


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษา) คลิ๊ก

You are here วิจัย ทุนวิจัย