Tuesday, Oct 22nd

Last update06:16:21 PM

ทุนวิจัยนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้วิทยานิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ (เฉพาะผู้ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)

       ปริญญาตรี

       ปริญญโท,เอก


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษา) คลิ๊ก

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

  • PDF


 

ขั้นตอนการขอรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน คลิ๊ก

แบบฟอร์มเล่มรายงาน [งบประมาณแผ่นดิน]

- รายงานความก้าวหน้า

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .rar)

 - รายงานผลผลิตการดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ

- แบบฟอร์มรายงานสถานะงานวิจัย ปี 2557 - 2558 new gif

- บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิ๊ก

ทุนวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย (บกศ.)

  • PDF

ปฏิทินและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณมหาวิทยาลัย คลิ๊ก

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุง) คลิ๊ก  และแนบแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (หน้าที่ 3) มาพร้อมด้วย คลิ๊ก
- คู่มือและคำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย คลิ๊ก

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)


You are here วิจัย ทุนวิจัย