Saturday, Jan 19th

Last update12:00:00 AM

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561

  • PDF

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรับสมัคร        : 21 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 

ประกาศผู้ได้รับทุน      : 18 กุมภาพันธ์ 2562

ทำสัญญา                : 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

Download แบบฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม...

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

  • PDF

สำนักงาน ป.ป.ช.  มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการโดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4)

  • PDF

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ฉบับเต็ม (Full Proposal) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)new gif

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากงานประจำและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนางานประจำให้เกิด R2R ในหน่วยงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
                  แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

You are here วิจัย ทุนวิจัย