Friday, Sep 25th

Last update09:40:00 AM

บพค. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier reseach

  • PDF

banner-covid-social

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564
(ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564) ผ่านระบบ NRMS

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 [ปิดระบบ เวลา 23.59 น.]

        ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจ ได้จัดทำ Concept Proposal และนำเข้าในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระบบจะปิดเวลา 23.59 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561

  • PDF

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

***คลิ๊กที่นี้***

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

อ่านเพิ่มเติม...

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4)

  • PDF

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ฉบับเต็ม (Full Proposal) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)new gif

อ่านเพิ่มเติม...

facebook fanpage

You are here วิจัย ทุนวิจัย