Wednesday, Nov 14th

Last update12:00:00 AM

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4)

  • PDF

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ฉบับเต็ม (Full Proposal) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)new gif

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากงานประจำและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนางานประจำให้เกิด R2R ในหน่วยงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
                  แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561

  • PDF

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         ดูประกาศ คลิ๊ก

         ระยะเวลาทำสัญญา : 24 – 30 กันยายน 2561
 เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)

สถานที่ทำสัญญา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

อนึ่ง
หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สกว. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีที่ 2

  • PDF

สกว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวันตกรรมเพื่การพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2)" รายละเอียดดังนี้
https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/236-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/abc/12116-call-for-paper-innovation-for-area-based-development-2561

You are here วิจัย ทุนวิจัย