Thursday, Sep 20th

Last update12:00:00 AM

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563

  • PDF

fund63

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยนำส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (สถาบันวิจัยฯ จะนำไฟล์เอกสารเชิงหลักการ เข้าระบบ NRMS ให้นักวิจัย)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา 1/2561

  • PDF

 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         ประกาศรับสมัคร                : 27 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 

         ประกาศผลผู้ได้รับทุน          : 21 กันยายน 2561

         ทำสัญญา                         : 24 – 30 กันยายน 2561

        แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา  new gif
        - โครงการเดี่ยว    - โครงการกลุ่ม

สกว. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีที่ 2

  • PDF

สกว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวันตกรรมเพื่การพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2)" รายละเอียดดังนี้
https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/236-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/abc/12116-call-for-paper-innovation-for-area-based-development-2561

สจล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

  • PDF

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย Utah State University, University Putra Malaysia และ Wayne State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Using Innovation and Enhanced Technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8  "การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" ในวันท ี่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3

  • PDF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

You are here วิจัย ทุนวิจัย