Saturday, Apr 04th

Last update03:09:17 PM

การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

  • PDF

            สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหาส่งเสริมและสนันสนุนในพื้นที่จริงซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564
(ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564) ผ่านระบบ NRMS

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 [ปิดระบบ เวลา 23.59 น.]

        ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจ ได้จัดทำ Concept Proposal และนำเข้าในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระบบจะปิดเวลา 23.59 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561

  • PDF

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

***คลิ๊กที่นี้***

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

อ่านเพิ่มเติม...

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

  • PDF

สำนักงาน ป.ป.ช.  มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการโดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

facebook fanpage

You are here วิจัย ทุนวิจัย