Thursday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ 2562

  • PDF

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) และได้ขอให้หน่วยงานจัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จัดส่งไปยัง วช. นั้น
         ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ที่สนใจในหน่วยงานของท่านจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ ตามแบบฟอร์มของ วช. ซึ่งสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.udru.ac.th หรือเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th    โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

                                                                ประกาศรับสมัคร        : 4 – 25 กันยายน 2560 

                                                                ประกาศผู้ได้รับทุน      : 2 ตุลาคม 2560

                                                                ทำสัญญา                   : 2 - 13 ตุลาคม 2560

                                            แบบฟอร์มขอรับทุน

                                                                 โครงการเดี่ยว  คลิ๊กที่นี่

                                                                 โครงการกลุ่ม   คลิ๊กที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย"

  • PDF

อเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย”

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2562

                        วิทยากรโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                                         - วิทยากรจากสำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักงานคณะ/สำนัก 

หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.1702 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุน นักศึกษา

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


You are here วิจัย ทุนวิจัย