Thursday, Nov 23rd

Last update10:35:10 AM

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560

  • PDF

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

         ประกาศผู้ได้รับทุน      : ดูรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
         ทำสัญญา                   : 16 - 30 ตุลาคม 2560
         เอกสารประกอบการทำสัญญา (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในประกาศ)

         1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

         2.
สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)
         สถานที่ทำสัญญา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการทำสัญญาแล้วแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-211040 ต่อ 1702, 1792


   

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุน นักศึกษา

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


ทุน งป.แผ่นดิน

  • PDF

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new gif

      1. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

      2. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

      3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      4. คู่มืออธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย

      5. แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย    / ตัวอย่างการกรอก /

 


 

 

แบบฟอร์มเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ [งบประมาณแผ่นดิน]

งบประมาณแผ่นดิน (ไฟล์ .rar)

 - รายงานผลผลิตการดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทุน บกศ.

  • PDF

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)

You are here วิจัย ทุนวิจัย