Wednesday, Jan 17th

Last update12:00:00 AM

เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชิญชวนอบรมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

  • PDF

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน : น.ส. ภิรมย์ยา โสดา และ น.ส. สมิตานัน มีสงอน โทร: 098-6414992 / 094-5432007 โทรสาร: 043-202362

http://nrct-ne.kku.ac.th/index.php?r=news/view&;id=164

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560

  • PDF

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

         ประกาศผู้ได้รับทุน      : ดูรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
         ทำสัญญา                   : 16 - 30 ตุลาคม 2560
         เอกสารประกอบการทำสัญญา (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในประกาศ)

         1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

         2.
สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)
         สถานที่ทำสัญญา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการทำสัญญาแล้วแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-211040 ต่อ 1702, 1792


   

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุน นักศึกษา

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้วิทยานิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ (เฉพาะผู้ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) คลิ๊ก

You are here วิจัย ทุนวิจัย