Wednesday, Mar 21st

Last update10:43:34 AM

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสนับสนุนการศึกษา

  • PDF

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์080-4614416 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชิญชวนอบรมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

  • PDF

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน : น.ส. ภิรมย์ยา โสดา และ น.ส. สมิตานัน มีสงอน โทร: 098-6414992 / 094-5432007 โทรสาร: 043-202362

http://nrct-ne.kku.ac.th/index.php?r=news/view&;id=164

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุน นักศึกษา

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้วิทยานิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ (เฉพาะผู้ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) คลิ๊ก

You are here วิจัย ทุนวิจัย