Sunday, Jul 23rd

Last update12:00:00 AM

การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ 2561

  • PDF

nrct-logo            คู่มือการนำข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2561 เข้าระบบ NRMS คลิ๊ก

 โดยดำเนินการดังนี้

1. นำไฟล์ข้อเสนอโครงการเข้าระบบบริหารงานวิจัย (NRMS) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

2. นำส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับจริง จำนวน 2 ชุด และซีดี 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่  15 กันยายน 2559 เพื่อสถาบันวิจัยฯ จักได้ดำเนินการรวบรวมส่ง วช.ต่อไป

         อนึ่ง ผู้ส่งข้อเสนอโครงการฯ จะต้องไม่ติดค้างส่งแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2557 หากพบว่ายังติดค้างทาง วช.จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) เดิม

ทุน เครือข่ายฯ สกอ.

  • PDF

แบบฟอร์มรายงานความก้าหน้าและรายฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุน จากเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกอ.)
- รายงานความก้่าวหน้า 
- คำแนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


 โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยต้องแนบเอกสาร 5 ฉบับนี้ 
ในภาคผนวกของรายงาน)
- แบบประเมินโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
- แบบขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย


ทุน นักศึกษา

  • PDF

  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 new gif
- โครงการเดี่ยว
- โครงการกลุ่ม


ทุน งป.แผ่นดิน

  • PDF

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new gif

      1. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

      2. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

      3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      4. คู่มืออธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย

      5. แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย    / ตัวอย่างการกรอก /

 


 

 

แบบฟอร์มเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ [งบประมาณแผ่นดิน]

งบประมาณแผ่นดิน (ไฟล์ .rar)

 - รายงานผลผลิตการดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทุน บกศ.

  • PDF

แบบฟอร์มและคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
- บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์ม
- คำชี้แจงการเขียนแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานความหน้าโครงการวิจัย (แนบรายงานบทที่ 1 - 3 มาพร้อมแบบฟอร์มด้วย)


แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ไฟล์ .rar)

You are here วิจัย ทุนวิจัย