บุคลากร


   

 ผู้บริหารและบุคลากร    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   
 
 

exkarach
 
 
 
 
 
ดร.เอกราช ดีนาง
ผู้อำนวยการ
 
 
            3740300784471       sophita         committee dr piyawadee  
 
ดร.ชาลี เกตุแก้ว
รองผู้อำนวยการ
นางโสภิตา เลิศสุบิน
รองผู้อำนวยการ
 

ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
รองผู้อำนวยการ

 
         
 
 
Kraithong
nicha
pimonpan
นางกาญจนา มูลอาจ
นักวิจัย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายไกรทอง โสมศรี
นักวิจัย
นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์
นักวิจัย
นายธราดล ปราบภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัชชา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

 sophita
นางโสภิตา เลิศสุบิน
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

 

 

parinee
นางสาวพารินี โลมาอินทร์

นักวิชาการศึกษา

patomsorn
นายปฐมศร จุฑะกนก

นักวิชาการศึกษา

arunsak
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล

นักวิชาการศึกษา /
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

   nujaree
นางสาวนุชจรี ละดาดาษ

  ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ดร.ปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ
          นักวิทยาศาสตร์

      jittanun
     นางจิตตานันท์ วอนอก

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป