Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

บุคลากร

 • PDF

 

     ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
dr Exkarach
 
 
 
 
ดร.เอกราช ดีนาง
ผู้อำนวยการ
 
 
 

S 19636250ดร.ชาลี เกตุแก้ว
รองผู้อำนวยการ

S 19636232
นางโสภิตา เลิศสุบิน
รองผู้อำนวยการ
S 19636251
ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
รองผู้อำนวยการ
 
S 19636240
นางกาญจนา มูลอาจ
นักวิจัย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
S 19636252
นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์

นักวิจัย
S 19636243
ดร.ปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์

S 19636245นางสาวศศิดา พงศาวลี
นักวิชาการศึกษา 

S 19636248
นายธราดล ปราบภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
S 19636249
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
S 19636241
นายอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
S 19636239
นางสาวชฎารัตน์ วงศ์มีพันธุ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
S 19636244
นางสาวนัชชา คำบุญมา

เจ้าหน้าที่วิจัย


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น 

 

S 19636232
นางโสภิตา เลิศสุบิน
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

 

 

S 19636234
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล
นักวิชาการศึกษา/ผจก.คลินิคฯ

 S 19636230
นางสาวพาริณี โลมาอินทร์
นักวิชาการศึกษา

S 19636233
นายปฐมศร จุฑะกนก
นักวิชาการศึกษา

S 19636235
นางนุชจรี อภิรักษ์
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

S 19636237
นางจิตตานันท์ วอนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ชื่นธงชัย
นักวิชาการศึกษา

S 19636236
นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิคฯ

 

 

You are here เกี่ยวกับเรา บุคลากร