Wednesday, Mar 21st

Last update10:43:34 AM

บุคลากร

  • PDF

 
 

exkarach
 
 
 
 
ดร.เอกราช ดีนาง
ผู้อำนวยการ
 
 
          3740300784471  
sophita
        
 
นายชาลี เกตุแก้ว
รองผู้อำนวยการ
นางโสภิตา เลิศสุบิน
รองผู้อำนวยการ
/หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
นางกาญจนา มูลอาจ
เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
Kraithong
nicha
pimonpan

นายไกรทอง โสมศรี
นักวิจัย
นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์
นักวิจัย
นายธราดล ปราบภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
You are here เกี่ยวกับเรา บุคลากร