Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

ความเป็นมา

  • PDF

ความเป็นมา

     สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ.2518 ที่กำหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูโดยให้มี  “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ”ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ .. 2538  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นส่วนราชการของสถาบันราชภัฏอุดรธานีในปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ..2547  อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานีเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้มีการออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีส่งผลให้ “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ และมีผู้บังคับบัญชาคือ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีสายการบริหารขึ้นกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

         ในปี พ.ศ.2556 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รวม “ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ด้านการสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย


ปรัชญา
สนับสนุนวิจัย ให้บริการชุมชน พัฒนาคนและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

          สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการในระดับสากล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ด้านวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
    ด้านการวิจัย
  2. ด้านการบริการวิชาการ ขยายขอบเขตและรูปแบบการบริการวิชาการให้มีความหลากหลาย โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
You are here เกี่ยวกับเรา ความเป็นมา